Privacybeleid - Praktijk Marianne Geerts

Privacybeleid

Praktijk Marianne Geerts Praktijk Marianne Geerts, gevestigd aan Houtse Heuvel 24 4911AW Den Hout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://praktijkmariannegeerts.com – Houtse Heuvel 24 – 4911AW Den Hout – 0648477339

Marianne Geerts is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Marianne Geerts Hij/zij is te bereiken via praktijkmariannegeerts@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Marianne Geerts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijkmariannegeerts@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Marianne Geerts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om een plan voor tekentherapie te kunnen opmaken en uitvoeren, te kunnen evalueren en bijsturen, en het resultaat van de therapie te kunnen bepalen.
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Praktijk Marianne Geerts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Marianne Geerts neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Marianne Geerts) tussen zit. Praktijk Marianne Geerts gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailprogramma Active Campaign om nieuwsbrieven te versturen en om je op de hoogte te houden van  informatie over Praktijk Marianne Geerts, zodat je optimaal gebruik kunt blijven maken van de diensten van Praktijk Marianne Geerts. Soms wordt deze informatie in een reeks geautomatiseerde mails verzonden.

Praktijk Marianne Geerts gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

– Apple
– Exact Online boekhoudsysteem
– Microsoft Office
– Wordpress voor Website en Public Relations
– Facebook, Instagram en LinkedIn voor bekendmakingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Marianne Geerts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– persoonsgegevens t.b.v. de mailinglijst: gedurende de periode dat je op de mailinglijst staat om je te kunnen aanspreken.
– persoonsgegevens t.b.v. het afnemen van diensten: gedurende de periode dat je diensten afneemt. Je persoonsgegevens op de facturen blijven 7 jaar beschikbaar in het boekhoudsysteem t.b.v. de Belastingdienst
– adres: gedurende de periode dat je diensten afneemt. Je adres op de facturen blijft 7 jaar beschikbaar in het boekhoudsysteem t.b.v. de Belastingdienst
– telefoonnummer: gedurende de periode dat je diensten afneemt om contact met je te kunnen opnemen m.b.t. het verstrekken van informatie
– mailadres t.b.v. de mailinglijst: gedurende de periode dat je op de mailinglijst staat.
-mailadres t.b.v. het afnemen van diensten: gedurende de periode dat je diensten afneemt. Je mailadres blijft 7 jaar beschikbaar in het boekhoudsysteem t.b.v. de Belastingdienst.
– lijst met contactgegevens via de app voor de boekhouding: Deze contactgegevens blijven 7 jaar beschikbaar in het boekhoudsysteem t.b.v. de Belastingdienst
– bankrekeningnummer: Je bankrekeningnummer blijft 7 jaar beschikbaar in het boekhoudsysteem t.b.v. de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Marianne Geerts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Marianne Geerts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Marianne Geerts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Marianne Geerts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkmariannegeerts@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Marianne Geerts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Marianne Geerts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkmariannegeerts@gmail.com

Praktijk Marianne Geerts draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders